Wszystkie informacje na temat pożyczek

poradniki Ranking

Jeden z klien­tów bar­dzo cie­szył się, że poznał taką moż­li­wość jak wzię­cie pożyczki ponie­waż wszyt­ko odbyło się bez zbęd­nych for­mal­no­ści. A oprócz tego pie­nią­dze zostały wypła­cone jesz­cze tego samego dnia. Gorąco poleca wszyst­kim.

Inna osoba, który sko­rzy­stała  rów­nież cie­szy się z tych usług ponie­waż po tym jak wypeł­niła zgło­sze­nie minęła dosłow­nie chwila gdy oddzwo­niono do niej. Przez tele­fon usły­szała, że jej decy­zja została pozy­tyw­nie roz­pa­trzona co ją bar­dzo ucie­szyło, ponie­waż na prawdę potrze­bo­wała tej gotówki. Po otrzy­ma­niu pozy­tyw­nej decy­zji pie­nią­dze były od razu tego samego dnia na jej kon­cie. Rów­nież szcze­rze poleca.
Kolejna osoba jak sama stwier­dziła gdyby nie było poży­czek oraz  to raczej by nie pod­jęła takiej decy­zji. Ale nie żałuje. Pod­czas roz­mowy z kon­sul­tan­tem wszyst­kiego się dokład­nie dowie­działa. Na wszel­kie pyta­nia została udzie­lona odpo­wiedź. Wypłata gotówki została w szyb­kim tem­pie zre­ali­zo­wana. Rów­nież poleca.

Także są to opi­nie tylko kilku klien­tów a jest ich o wiele wiele wię­cej. Każdy kto sko­rzy­stał z usług  cie­szył się z szybko otrzy­ma­nej gotówki oraz z bez­pro­ble­mo­wej spłaty.
udziela róż­nego rodzaju poży­czek mię­dzy innymi można otrzy­mać pożyczkę bez spraw­dza­nia histo­rii w BIK, BIG, KRD, Erif czy innych reje­strach. Także dostęp do pożyczki jest tutaj dużo łatwiej­szy.
Dostępna jest pożyczka do 10000 zł i to bez zaświad­czeń otrzy­mać ją mogą osoby, które pra­cują na umowę o pracę, umowę zle­ce­nie czy umowę o dzieło. Jest ona dostępna rów­nież dla osób, które pro­wa­dzą gospo­dar­stwo rolne, dla eme­ry­tów i ren­ci­stów, dla osób, które pobie­rają zasi­łek oraz pro­wa­dzą wła­sną dzia­łal­ność gospo­dar­czą.

Mak­sy­malny okres kre­dy­to­wa­nia wynosi 3 lat nato­miast raty można spła­cać na dwa spo­soby zarówno tygo­dniowo jak i mie­sięcz­nie.

Opro­cen­to­wa­nie kre­dytu jest usta­lane indy­wi­du­al­nie pod­czas roz­mowy z kon­sul­tan­tem. Należy wyko­nać tele­fon do działu poży­czek.

Jeżeli nasuną się jakie kol­wiek pyta­nia lub wąt­pli­wo­ści nie należy z nimi zwle­kać, ponie­waż kon­sul­tanci są w goto­wo­ści i chęt­nie udzielą odpo­wiedzi na wszyst­kie nur­tu­jące pyta­nia. Dla­tego też dostępny jest numer na info­li­nie

Nie­stety w obec­nych cza­sach czło­wiek coraz to trud­niej może wziąć kre­dyt kon­su­mencki. Spo­wo­do­wane to jest tym, że jest coraz to wię­cej wymo­gów for­mal­nych wysta­wia­nych przez banki i które klient musi speł­nić. Czę­sto bywa, że nie speł­nia tych wymo­gów i może zapo­mnieć o wyma­rzo­nym kre­dy­cie. Czę­sto jest rów­nież spraw­dzana histo­ria kre­dytowa, brane jest rów­nież pod uwagę to, czy klient posiada zdol­ność kre­dytową czy da radę zacią­gnięty kre­dyt spła­cić. Spraw­dzane jest czy aby nie została utra­cona praca itp.

Dosko­nale zdaje sobie sprawę z tegu, że ludzie mają na prawdę różne potrzeby oraz ocze­ki­wa­nia. Wie­dzą, że coraz to wię­cej osób inte­re­suje się pożycz­kami w insty­tu­cjach poza­ban­ko­wych. Dla­tego też posia­dają sze­roką ofertę, dzięki któ­rej z poży­czek mogą sko­rzy­stać rów­nież te osoby, które wid­nieją w KRD, BIG, Erif. Pożyczka jest dostępna rów­nież dla osób, które posia­dają komor­nika.
Dosko­nale zdają sobie rów­nież sprawę z tego, że są różne sytu­acje losowe, życie nie jest zawsze takie jakby się chciało żeby było. Dla­tego też szyb­ko ­be­z biku posiada ofertę dla osób, które ocze­kują oraz potrze­bują szyb­kiej pożyczki pod zastaw.

Dzięki sze­ro­kiej ofer­cie pożycz­ko­wej szyb­ko ­be­z biku stara się zaofe­ro­wać takie roz­wią­za­nia oraz moż­li­wo­ści, żeby klient był zado­wo­lony.

Szyb­ko ­be­z biku  ofe­ruje mię­dzy pożyczki pod zastaw:
– samo­chodu
– nie­ru­cho­mo­ści
– lap­topa
– tele­fonu

Wszystko tak na prawdę zależy od tego jaką war­tość mają zasta­wiane przedmioty oraz od sumy jaką klient potrze­buje w gotówce.

Szyb­ko ­be­z biku ofe­ruje nie tylko pożyczki poza­ban­kowe ale także ale także firm finan­su­ją­cych zobo­wią­za­nie. Kładą duży nacisk na to, by oferta została jak naj­bar­dziej korzyst­nie dobrana rów­nież pod wzglę­dem spłaty ter­mi­nów. warun­ków umowy kre­dytowej, czy też brane jest pod uwagę opro­cen­to­wa­nie sumy pożyczki, która została udzie­lona.

Posia­dają w swo­jej ofer­cie pro­dukty aż 30 firm poza­ban­ko­wych, dzięki któ­rym moż­li­wo­ści kre­dytowe są na prawdę duże oraz sze­ro­kie. Zapewne każdy znaj­dzie coś dla sie­bie. Są w sta­nie dopa­so­wać każ­demu klien­towi indy­wi­du­alną pożyczkę w taki spo­sób aby nie miał proble­mów z jej spłatą.

Są w sta­nie udzie­lić gotówki i to od zaraz naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cym oso­bom.

Chwi­lówki, które posia­dają w swo­jej ofer­cie dostępne są nawet w 15 minut. Wystar­czy wypeł­nić wnio­sek aby w tak szyb­kim tem­pie pie­nią­dze zna­la­zły się na kon­cie.

Aby zarówno jedna jak i druga strona była zado­wo­lona wszel­kie for­mal­no­ści odby­wają się w jed­nym miej­scu. Wycho­dzą na prze­ciw klien­towi, który może spo­tkać miłą obsługę, która odpo­wie na wszyst­kie nur­tu­jące pyta­nia. Ofe­rują klien­towi kom­plek­sową obsługę. Posia­dają bez­kon­ku­ren­cyjną ofertę dla­tego też nie trzeba już ni­gdzie indziej szu­kać.

Warto rów­nież wspo­mnieć czym w ogóle są pożyczki bez biku

Pożyczki bez BIKu
Wiele osób zna­lazł się nie raz w trud­nej sytu­acji finan­sowej. Bywało rów­nież tak że ani na rodzinę ani na przy­ja­ciół rów­nież nie można było liczyć. Wtedy też zada­jemy sobie pyta­nie i co ja mam teraz zro­bić? gdzie mam się udać po pomoc? Naj­czę­ściej w takich sytu­acjach ludzie zwra­cają się o pomoc do tra­dy­cyj­nych ban­ków. Nie­stety ale ze względu na sytu­acje w kraju która jest coraz to bar­dziej nie sta­bilna bar­dzo czę­sto banki odma­wiają udzie­le­nia poży­czek. Co jak wia­domo jest bar­dzo nie­kom­for­towe dla osób które prak­tycz­nie na przy­sło­wiowe „już” czy „teraz” potrze­bują gotówki. W takiej sytu­acji warto zwró­cić się o pomoc do insty­tu­cji poza­ban­ko­wych. Oni zawsze chęt­nie służą pomocą i sta­rają się zna­leźć jak naj­lep­sze roz­wią­za­nie dla takiej osoby. Insty­tu­cja poza­ban­kowe ofe­rują pożyczki na bar­dzo korzyst­nych warun­kach. Dodat­ko­wym ich atu­tem jest to, że nie spraw­dzają klienta w BIKU w KRD czy w innych miej­scach.

Jest to ogromne udo­god­nie­nie dla klienta. Oprócz tego nie wyma­gają wyso­kiej zdol­no­ści kre­dytowej nie są rów­nież potrzebne osoby trze­cie do porę­cze­nia. Także jak widać Insty­tu­cje poza­ban­kowe wycho­dzą w przy­ja­zny spo­sób do klienta. Posia­dają sze­reg ela­stycz­nych poży­czek dzięki któ­rym każda osoba może z nich spo­koj­nie sko­rzy­stać dopa­so­wać do tego zadowalającego warunki spłaty. Posia­dają pro­ste i jasne zasady, które są przed­sta­wione w spo­sób przej­rzy­sty bez żad­nych ukry­tych krucz­ków. Nie wyma­gają wyso­kiego dochodu od klienta. Wystar­czy to by klient posia­dał nawet naj­niż­sze dochody to w zupeł­no­ści wystar­czy.

Ofe­rują pożyczki dla osób zarówno zatrud­nio­nych na umo­wie o pracę, na umo­wie o dzieło oraz na umo­wie zle­ce­nie. O pożyczkę mogą się rów­nież ubie­gać eme­ryci oraz ren­ci­ści. Także jak widać jest to ogromne udo­god­nie­nie dla klienta, ponie­waż wiele ban­ków wymaga dochodu u osób tylko i wyłącz­nie zatrud­nio­nych na umowę o pracę inne formy zatrud­nie­nia w ogóle nie są brane pod uwagę. Nie sta­nowi dla nich rów­nież pro­blemu to, że dana osoba posiada komor­nika, dla takich osób są rów­nież przy­go­to­wane spe­cjalne ela­styczne oferty. Pod­czas udzie­la­nia poży­czek brane jest pod uwagę zarówno moż­li­wo­ści finan­sowe pożycz­ko­biorcy, jak i jego ocze­ki­wa­nia.

Chwi­lówki
Warto pamię­tać, ze aby zło­żyć wnio­sek o chwi­lówkę nie­zbędne jest posia­da­nie konta w banku na które zostaną prze­lane pie­nią­dze. Szyb­ko­ be­z biku  ofe­ruje konto w mBanku według nich jest to naj­lep­sze konto, które funk­cjo­nuje na pol­skim rynku. Pro­wa­dze­nie rachunku wynosi 0 zł, prze­lewy wyno­szą 0 zł, a za robione zakupy nawet jest zwroty w wyso­ko­ści 600 zł.

Aby otwo­rzyć konto w mBanku nie potrzeba nie wia­domo ile poświe­cić czasu. Potrzebne jest jedy­nie 5 minut. Należy przy­go­to­wać doku­ment toż­sa­mo­ści, który się póź­niej przyda. Pod­sta­wo­wymi danymi, które są potrzebne to imię, nazwi­sko, tele­fon komór­kowy oraz e-mail. Dzięki otrzy­ma­nej kar­cie do rachunku jest moż­li­wość doko­ny­wa­nia szyb­kich płat­no­ści i to w dodatku zbli­że­niowo, karta ta daje moż­li­wość doko­ny­wa­nia płat­no­ści za zakupy w skle­pie i w Inter­ne­cie oraz wypłat z ban­ko­ma­tów, część wydat­ków zostaje zwró­cona w ramach mOka­zji, nali­czane są opłaty za kartę debe­tową, wszyst­kie te warunki są okre­ślone w Tary­fie pro­wi­zji i opłat ban­kowych dla osób fizycz­nych w ramach ban­ko­wo­ści deta­licz­nej mBanku S A.

Więk­szość klien­tów szyb­ko­ be­z biku wypeł­nia wnio­sek nie o jedną chwi­lówkę ale o kilka co spra­wia, że szanse przy­zna­nia potrzeb­nej kwoty pożyczki się zwięk­szają.

Rodzaje chwi­ló­wek z któ­rych korzy­stają klienci:
1. GetBucks – Nowość!
2. Gotów­ka­ Na­tych­miast NOWOŚĆ
3. Cre­ditstar
4. Halo Pożyczka
5. miej­sce – Zaplo. pl
6. miej­sce – Pożycz­ko­mat
7. miej­sce – Cre­dit. pl
8. miej­sce – Wan­doo
9. miej­sce – SMS 365
10. miej­sce – Len­don NOWOŚĆ
11. miej­sce – VIVUS. pl
12. miej­sce – Latwykre­dyt.pl NOWOŚĆ
13. miej­sce – Tani kre­dyt NOWOŚĆ
14. miej­sce – Takto NOWOŚĆ
15. miej­sce – Wonga.com NOWOŚĆ

Złóż wnio­sek
Ofe­ruje do 750 zł
Znane z reklamy tele­wi­zyj­nej
Brak ukry­tych kosz­tów
Czas reali­za­cji do 15 min
16. miej­sce – Netcre­dit
17. miej­sce – MiniCre­dit
18. miej­sce – Via SMS
19. miej­sce – Pożyczka Plus
20. miej­sce – Incre­dit NOWOŚĆ
21. miej­sce – ekre­dy­cik NOWOŚĆ
22. miej­sce – Aasa Pol­ska
23. miej­sce – Ofin NOWOŚĆ
24. miej­sce – Kre­di­to24.pl
25. miej­sce – OK Money
26. miej­sce – Kaso­mat
27. miej­sce – SMS Kre­dyt
28. miej­sce – Pro­vi­dent
29. miej­sce – SuperGrosz
30. miej­sce – Extra­port­fel
31. miej­sce – Szyb­ka­go­tówka
32. miej­sce – LoanMe
33. miej­sce – Fre­ezlo
34. miej­sce – Hapi­po­życzki
35. miej­sce – AlfaKre­dyt
36. miej­sce – Expre­sowa pożyczka
37. miej­sce – Ratka. pl
38. miej­sce – Szybka moneta
39. miej­sce – Efino – Nowość!
40. Rapida
41. Kuki. pl
42. Cre­dis­simo
43. Trzy­nastka
44. Mini­po­życzka
45. Fer­ra­tum money
46. Monedo Now
47. Bank­not. pl
48. Kasa Tak
49. Smart pozyczka
50. Polo pożyczka
51. Cre­dilo
52. Nie­wielka pożyczka
53. Super rata
54. Rata na plus
55. Lew Pożyczka
56. Miloan
57. Finan­sowo.pl
58. Chwi­lów­ko­mat
59. Moto pozyczka
60. Mogo
Naj­czę­ściej zada­wane pyta­nia odno­śnie chwi­lówki.

Czy koszty chwi­lówki bez BIKu są bar­dzo wyso­kie?
Kie­dyś chwi­lówki były dużo droż­sze niż w obec­nych cza­sach. Teraz są dużo tań­sze. Obe­cje insty­tu­cja poza­ban­kowe posia­dają w swo­jej ofer­cie wiele róż­nych pro­mo­cji z któ­rych można sko­rzy­stać. W obec­nych cza­sach wyso­kość spłaty gotówki jest iden­tyczna w momen­cie jej zacią­gnię­cia. Odsetki takiej chwi­lówki wyno­szą 0 zł. Czyli wygląda to tak jak byśmy poży­czali pie­nią­dze od kolegi czy kole­żanki.

Co to wła­ści­wie ozna­cza, że chwi­lówka jest bez BIKu?
Ozna­cza to, że histo­ria klienta nie jest spraw­dzana w Biu­rze Infor­ma­cji Kre­dytowej. Nie wery­fi­kuje się rów­nież w BIG, KRD, ERIF i innych miej­scach. Nie ważne, że klient miał w prze­szło­ści jakie­kol­wiek pro­blemy ze spłatą w tym przy­padku klient ma ogromne szanse na otrzy­ma­nie potrzeb­nej mu gotówki.

Czy każdy może sta­rać się o przy­zna­nie chwi­lówki?
Tak, jak naj­bar­dziej. Każda osoba, która ukoń­czą 18 lat może swo­bod­nie wypeł­nić wnio­sek online. Warto zło­żyć taki wnio­sek nawet jeżeli się komuś wydaje, że jego szanse na otrzy­ma­nie gotówki są zni­kome nic się prze­cież nie traci a może aku­rat się uda i decy­zja zosta­nie pozy­tyw­nie roz­pa­trzona.

Ile kosz­tuje zło­że­nie wnio­sku?
Nie ma tutaj żad­nych dodat­ko­wych kosz­tów. Wypeł­nie­nie for­mu­la­rza oraz wery­fi­ka­cja jest cał­ko­wicie bez­płatna.

Czy do zło­że­nia wnio­sku o chwi­lówkę nie­zbędne jest posia­da­nie konta w banku?
Tak konta w tym przy­padku jest nie­zbędne, ponie­waż na podany numer rachunku ban­ko­wego zostaną prze­lane pie­nią­dze. Jeżeli nie posia­dasz konta szyb­ko ­be­z biku  jest w sta­nie pole­cić naj­lep­sze konto według nich.

Czy można zło­żyć kilka wnio­sków jed­no­cze­śnie (do kilku róż­nych firm)?
Tak oczy­wi­ście. Zło­że­nie kilku wnio­sków daje moż­li­wość zwięk­sze­nia szansy na otrzy­ma­nie potrzeb­nej przez nas gotówki.

Jak długo będę musiał cze­kać na decy­zję o przy­zna­niu chwi­lówki?
Przez nie­które firmy odpo­wiedź jest dekla­ro­wana dosłow­nie w spo­sób natych­mia­stowy.

Ile czasu będę cze­kał na pie­nią­dze?
Wszystko zależy od rodzaju chwi­lówki. Zazwy­czaj na pie­nią­dze czeka się dosłow­nie kwa­drans. Cza­sami potrzeba na to wię­cej czasu jest to nawet kilka godzin.
W razie jakich kol­wiek pytań Szyb­ko­ be­z bik posiada odpo­wied­nią kadrę kon­sul­tan­tów, któ­rzy cze­kają na tele­fony. Są w sta­nie odpo­wie­dzieć na wszyst­kie pyta­nia w spo­sób pro­sty i przej­rzy­sty.

Czym są chwi­lówki i jak z nich korzy­stać?
Są to po pro­stu pożyczki, które są dostępne od ręki. Są one naj­bar­dziej popu­larne dla tych osób, któ­rym jest w spo­sób natych­mia­stowy potrzebna gotówka. Chwi­lówki takie czę­sto pro­po­nują wygodne warunki pożyczki, które doty­czą mię­dzy innymi spłaty. Jeżeli wystę­pują jakie­kol­wiek nie jasno­ści warto zaczer­pnać rady np. warto wie­dzieć na temat opro­cen­to­wa­nia długi, warto mieć wie­dzę rów­nież na temat zacią­gnię­tej kwoty oraz jakie są ogólne warunki.

Szyb­ko ­be­z biku to:
– 99% przystosowalności pożyczki po wypeł­nie­niu for­mu­la­rza.
– Decy­zje otrzy­muje się w prze­ciągu 15 minut, a gotówka jest przy­zna­wana w ciągu 48 godzin
– nie ma tutaj żad­nych opłat za przy­go­to­wa­nie oferty
Pożyczka hipo­teczna
Udzie­lają także poży­czek hipo­tecz­nych, które są udzie­lane pod zastaw:
– domów
– miesz­kań
– dzia­łek budow­la­nych
– zakła­dów pro­duk­cyj­nych
Udzie­lane są rów­nież pożyczki pod zastaw pojazdu:
– samo­chody
– maszyny
– łodzie pożyczki te posia­dała bar­dzo korzystne warunki.

Nie ma tutaj spraw­dza­nia w BIK, BIG, KRD itp. Jeżeli nawet dana osoba posiada komor­nika, z ma zale­gło­ści w Zusie to nie musi się o nic mar­twić zosta­nie to przez nich spła­cone oraz pożyczka zosta­nie udzie­lona. Mają rów­nież w swo­jej ofer­cie opro­cen­to­wa­nie, które wynosi 10% rocz­nie. Dostępna dla klienta jest także karen­cja w spła­cie odse­tek, wszystko można spła­cić na koniec pożyczki. Ofe­ro­wana jest pożyczka od 10000 zł do 500000 zł. Wszystko odbywa się bez zbęd­nych for­mal­no­ści. Każdy klient oraz każda sprawa jest trak­to­wana indy­wi­du­al­nie.
Ofe­rują także najem zwrotny.

Najem zwrotny polega na tym, że sprze­da­jący odzy­skuje kapi­tał, który jest zamro­żony w nie­ru­cho­mo­ści. Kapi­tał ten można prze­zna­czyć na przy­kład róż­nego rodzaju inwe­sty­cje mogą być one zwia­zane z roz­wo­jem firmy, zaku­pem maszyn czy urzą­dzeń.

Oddłu­ża­nie
– Jeżeli docho­dzi do upa­dło­ści kon­su­menckiej poma­gają w jej ogło­sze­niu.
– Klient uzy­skuje cał­ko­wite oddłu­że­nie.
– Jeżeli klient ma na gło­wie komor­nika i win­dy­ka­tora już ni­gdy więcej ich nie zoba­czy.
– Stan­dard życia znacz­nie się zmie­nia staje się dużo lep­sze niż dotych­czas.
– Klient nie znaj­duje się już w sza­rej stre­fie
– Klient ma moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z prawno – podat­ko­wego roz­wią­za­nia dzięki któ­remu można dalej pro­wa­dzić dzia­łal­ność i do tego nie trzeba zmie­niać dotych­czasowej formy.

W przy­padku zain­te­re­so­wa­nia ofertą wystar­czy skon­tak­to­wać się pod nume­rem tele­fonu

1. inBank – Kre­dyt gotów­kowy udzie­lany przez estoń­ski bank
2. T – Usługi Ban­kowe
3. Akredo – kre­dyt kon­so­li­da­cyjny
4. Pożyczka Gotów­kowa
5. Kre­dyt kon­so­li­da­cyjny
6. Kre­dyt kon­so­li­da­cyjny
7. BNP Pari­bas
8. Cre­dit Agri­cole
9. Kre­dyt gotów­kowy
10. Com­pe­ria

 

0 0 votes
Jak oceniasz
Subscribe
Powiadom o
guest

4 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
jadiwga
jadiwga
6 lat temu

bardzo ciekawy artykuł mozna sobie przenalizować oferty pożyczek

Renatka
Renatka
6 lat temu

Spora oferta jak na jeden serwis, na pewno warto rozważyć. Aczkolwiek pożyczki preferuję tylko na jakąś większą inwestycję. Niestety potem spłacam latami, ale cóż 🙂

Gabi023
Gabi023
6 lat temu

Nawet nie wiedziałam, że pod zastaw pojazdu też dają pożyczki… Warto się zainteresować, bo może każdy ma w domu coś co uda mu się zastawić, jakieś stare auto będzie w sam raz.

karolka
karolka
6 lat temu

Bardzo fajne zestawienie firm oferujących pożyczki. Przyda mi się, gdy ja będę chciała zaciągnąć pożyczkę. Fajny ranking, który okazał się dla mnie bardzo pomocny, dziękuję